Link หน่วยงานภายในกรม

Link ภายในจังหวัด

ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอแม่สะเรียง


Link อปท.ภายในอำเภอ
อบต.แม่เหาะ
อบต.เสาหิน

Link MOOBANTHAI.COM

บ้านโป่ง

การประชุมชี้แจงอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี๒๕๕๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี๒๕๕๔

อำเภอแม่สะเรียงจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.๒ค ประจำปี ๒๕๕๔ ให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเดือน เมืองมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมทีมงานร่วมชี้แจง

การประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้า OTOP อำเภอแม่สะเรียง

นายกมล คำหล่อ พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง ประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้า OTOP อำเภอแม่สะเรียงและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร ปี ๒๔๔๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิปาชีพฯสาขาแม่สะเรียง

 

 

 


www.cddweb.cdd.go.th/maesariang
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ชั้นที่ 1 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
ถนนเวียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร./โทรสาร 0 5368 1296 Email Address : cddmaesariang@yahoo.com